Algemene voorwaarden L.O.L. kinderopvang

Hieronder zie je onze algemene voorwaarden. Deze zijn ook als PDF download beschikbaar.

Download hier de Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Kinderopvang

De ruimtelijke voorziening van kinderopvang.

 • Opdrachtgever

De ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/ hun kind(eren) kinderopvang in het kinderdagverblijf wenst (wensen) te regelen.

 • Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is een verblijf voor kinderen in de leeftijd van acht weken tot en met twaalf jaar.

 • Werkdagen

Maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur

Met uitzondering van de volgenden (feest) dagen:

 • Oudejaarsdag vanaf 12.00 uur
 • Nieuwjaarsdag
 • Koningsdag
 • 1e en 2e paasdag
 • Goede vrijdag
 • Hemelvaartsdag en de vrijdag erna
 • 1e en 2e Pinksterdag
 • 24 december vanaf 16.00 uur
 • 1e en 2e kerstdag
 • 5 mei tijdens de lustrumjaren

 

 • Afgenomen uren

In een contract wordt met elke opdrachtgever vastgesteld hoeveel uren er worden afgenomen. De opdrachtgever is het bedrag voor deze vastgestelde afgenomen uren verschuldigd ook al wordt er geen opvang verleend. Indien de opdrachtgever meer uren afneemt dan de vastgestelde afgenomen uren zal de opdrachtgever L.O.L. kinderopvang het bedrag van de extra afgenomen uren verschuldigd zijn.

 

 

1.6 Verlengd dagdeel

Een verlengd dagdeel is een verlenging van de openingstijden. Van 6.30 uur tot 7.00 uur en s’avonds van 18.00 uur tot 18.30 uur. Deze zal in rekening gebracht worden middels extra opvang.

 

1.7 Kindplaats

Een voorziening voor opvang voor vijf volledige dagen in de week gedurende 1 kalender jaar. Voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar gelden de opvangtijden buiten de schooltijden om.

 

Artikel 2. Inschrijving

2.1

Inschrijving voor een kindplaats geschiedt middels de daartoe door L.O.L kinderopvang beschikbaar gestelde intakeformulier, waarna het kind op de wachtlijst voor een kindplaats wordt geplaatst.

2.2

Indien de gewenste plaatsingsdatum verder ligt dan 3 maanden na datum van aanmelding, wordt de aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Uiterlijk 3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum ontvangt de opdrachtgever een mail over eventuele mogelijkheid tot plaatsing.

2.3

Indien de aangevraagde uren en/of dagdelen niet beschikbaar zijn, kan een tijdelijke plaatsing op andere dagdelen afgesproken worden, waarbij de inschrijving voor de aangevraagde uren en/of dagdelen door blijft lopen.

2.4

L.O.L kinderopvang is gerechtigd om bij de plaatsing voorrang te verlenen aan kinderen, bijvoorbeeld indien er al een broertje of zusje geplaatst is.

2.5

L.O.L kinderopvang bepaalt de invulling van de beschikbare plaatsingscapaciteit.

 

 

Artikel 3. Toelating/Weigeren

3.1 

L.O.L kinderopvang laat in haar kinderdagverblijf uitsluitend kinderen toe die 8 weken of ouder zijn en die niet ouder zijn dan dertien jaar.

 

 

3.2 

Indien blijkt dat een in de kinderopvang geplaatst kind een zodanig gedrag vertoont, dat het kind niet op de bij L.O.L kinderopvang wijze kan worden opgevangen en/of dat daardoor een gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijk gezondheid van overige opgenomen kinderen, heeft L.O.L kinderopvang het recht dat kind verdere toegang tot het kinderdagverblijf te ontzeggen. Indien L.O.L kinderopvang overweegt van dit recht gebruik te maken, treedt zij in overleg met de opdrachtgever ten einde in onderling overleg met deze de datum vanaf wanneer het kind geen toegang meer heeft tot het kinderdagverblijf. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die er voor het kind zijn voor een ander vorm van kinderopvang.

 

Artikel 4. Openingstijden

4.1 

De kinderopvang is gedurende werkdagen geopend van 07.00 tot 18.00uur.

4.2 

Verlengde opvang is in overleg mogelijk.

06.30- 07.00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur

4.3

Het kind kan gebracht worden tussen 07:00 en 09.00 uur.

4.4

Het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar geopend, L.O.L kinderopvang zal gesloten

zijn op alle erkende feestdagen.

4.7

Het kind wordt niet opgevangen indien het kind koorts heeft (38,5 graden of hoger). Als het kind een besmettelijke ziekte heeft volgen wij het protocol dat de GGD voorschrijft. De opdrachtgever kan bij twijfel overleggen met L.O.L kinderopvang

 

Artikel 5. Plaatsing/ruiling

5.1

Als kinderopvang gerealiseerd kan worden deelt het kinderdagverblijf dat mondeling mede aan de opdrachtgever.

De definitieve plaatsing komt tot stand, zodra partijen de door L.O.L kinderopvang opgestelde overeenkomst getekend hebben.

5.2

Het kind wordt door L.O.L kinderopvang geplaatst en de overeengekomen uren en aanvang van de opvang worden in de overeenkomst betreffende het gebruik van kinderopvang opgenomen.

5.3

In wederzijds overleg kan incidenteel overeen gekomen worden om een dagdeel om te ruilen of om extra opvang op te nemen indien de situatie op bij L.O.L kinderopvang dit toelaat.

5.4

Er geldt een minimum opvang van 6 uur per week van het kind.

5.5

   - De opvangdagen van een flex 1 en een flex 2 contract moeten minimaal
4 weken voor de eerstvolgende maand worden doorgegeven.
   - Studiedagen van de scholen moeten minimaal 4 weken voor de eerstvolgende maand worden doorgegeven.
   - Studiedagen en feestdagen mogen niet geruild worden.

 

Artikel 6. Beëindiging plaatsing

6.1 

De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

6.2

De overeengekomen plaatsing wordt beëindigd door opzegging van de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven. Zowel de opdrachtgever als ook de kinderopvang kunnen de overeenkomst opzeggen met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.

6.3

Elke opzeggingen van een kindplaats, dus ook die ten gevolge van het bereiken van de leeftijd 12 jaar, dient schriftelijk/mondeling te gebeuren.

6.4

De opzegtermijn begint op de datum waarop L.O.L kinderopvang het mutatieformulier heeft ontvangen of wanneer deze schriftelijk is ontvangen  

 

 1. Tarieven

7.1

In de tarieven is inbegrepen:

- De opvang van het kind;

- Broodmaaltijd, tussendoortjes, drinken

- Luiers (kruidvat)

- Luierdoekjes

- Uitjes

 

7.2 

L.O.L kinderopvang is gerechtigd om haar tarieven periodiek aan te passen. Een wijziging in de tarieven wordt minimaal 2 maand van tevoren schriftelijk aangekondigd.

 

 1. Betaling

8.1 

De opdrachtgever ontvangt maandelijks een factuur voor de afgenomen plaatsen en uren. 

8.2 

L.O.L kinderopvang zal de door de opdrachtgever aan ons verschuldigde vergoedingen na afloop van de betreffende kalendermaand factureren.

8.3 

Extra genoten opvang zal door L.O.L kinderopvang gefactureerd worden na afloop van betreffende kalendermaand.

8.4

Bij overschrijding van de betaaldatum kunnen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, administratie kosten in rekening gebracht worden.

8.6

Indien dagdelen overeengekomen zijn, is een bedrag verschuldigd, ongeacht of deze slechts voor een deel of in zijn geheel wordt benut.

8.7

Bij ziekte, vakantie van het kind, feestdagen of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden, welke op geplaatste dagdelen van het kind vallen, is eveneens het bedrag voor deze dagdelen verschuldigd ook al wordt geen opvang verleend. 

8.8

L.O.L kinderopvang is niet BTW-plichtig. Indien L.O.L kinderopvang deze BTW-plicht krijgt opgelegd, zal de BTW aan de ouders/verzorgers worden doorberekend.

 

Artikel 9 Annulering vóór overeengekomen plaatsing

Indien de kinderopvang door de opdrachtgever korter dan 1 maand vóór de feitelijke plaatsing wordt opgezegd is de betaling verschuldigd van 1 maand. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1

Behoudens wettelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid welke gedekt is en daadwerkelijk vergoed wordt door de door L.O.L kinderopvang afgesloten verzekeringen (polisvoorwaarden liggen ter inzage bij L.O.L kinderopvang), sluit L.O.L kinderopvang iedere aansprakelijkheid uit.

10.2

De ouders verzekeren zich indien nodig tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid voor zichzelf en het kind en vrijwaren L.O.L kinderopvang indien deze hierop wordt aangesproken. De vrijwaring omvat, maar is niet beperkt tot, verlies, diefstal of enig andere directe of indirecte schadeaansprakelijkheid.

Jouw kind aanmelden

Ben je overtuigd van L.O.L. Kinderopvang? Wij maken graag kennis en geven graag een rondleiding waarna we ook jouw kind(eren) graag bij ons verwelkomen!

Rondleiding aanvragen